2024-жылдын 27-февралында Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин Гуманитардык-педагогикалык фaкультетинин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу кафедрасынын ага окутуучусу
Кабилова Жамила Турсуновнанын
Башталгыч мектепте Инсанга багытталган окутуу сабагынан ПМНО-1-20 тайпасына «Окутуунун методдору жана аны сабактардагы бөлүштүрүүлүшү» – деген темада лекциялык ачык сабак өттү.
Лекциялык сабак окутуунун интерактивдүү методдору менен өтүлдү. Сабакта колдонулган жаны методдор студенттердин сабака активдүү катышуусуна шарт жаратып берди. Сабакта интерактивдүү панельдин колдонулушу сабактын натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берди. Лекциялык сабактын уюштурулушу, сабакта колдонулган инновациялык усулдар жогорку деңгээлде колдонулду. Окутуунун мындай инновациялык усулдарын колдонуу студенттердин жакшы билим алуусуна жардам берет деген жыйынтыка келдик. Сабакта колдонулган инновациялык усулдар окутуучулар жамаатына сунушталды.