ФИЗИКАЛЫК ТАРБИЯНЫН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДДАРЫӨздүк маалымат

Дареги: Ош шаары . Исанова 55-29.

Телефон: (0778) 16 15 15

Е –почта: razykov.71@mail.ru

РАЗЫКОВ ТОЛКУНБЕК СУЮНБАЕВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Ош обл.,

Ноокат району, Кара-Жантак айылы, 18.01.1971 ж.

Билими: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту 1992-ж .

Адистиги: Дене тарбия

Квалификациясы: Дене тарбия мугалими

Кесиби: Бокс

Эмгек стажы: Жалпы: 35

Педагогикалык: 35

К-ӨЭАУда :8

Эмгек жолу: 1992-ж Алашан орто мектебинде дене тарбия мугалими

1997-ж Кызыл-Кыядагы ОшТУ нун филиалында дене тарбия мугалими

2002-ж Дене тарбия кафедрасынын башчысы

2002-ж Чет тилдер жана педагогика факультетинин деканы

2007-ж КЭУТИ БатМУнун илимий иштер жана сырты байланыштар боюнча директордун орун басары

2009-ж Кызыл-Кыядагы К-ӨУнун филиалында директор

2013-ж Маалымат-техникалык бөлүмүнүн башчысы

2014-ж К-ӨУнун АЧД жана ДТУ кафедрасынын доценти

2018-ж К-ӨУнун АЧД жана ДТУ кафедрасынын башчысы

2019-ж К-ӨУнун ДТТжМ кафедрасынын башчысы

Максаты: Дене тарбия адистеринин сапаттык көрсөткүчүн жогорлатуу

К-ӨЭАУнун ДТТ ж М кафедрасынын доценти

Жетишкендиктери: Эмгек китепчесине Алкыш К-ӨУ 2019-ж

Илимий-эмгеги: Окуу куралы № 1, №2

Илимий макалаларынын саны: 18

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты. Доцент

РАЗЫКОВ ТОЛКУНБЕК СУЮНБАЕВИЧ

Место, год, месяц рождения: Ошская обл.,

Ноокатский район, с. Кара-Жантак, 18.01.1971 г.

Образование: Кыргызский государственный институт физической культуры 1992 г.

Специальность: Физическое воспитание

Квалификация: Учитель физической культуры

Профессия: Бокс

Трудовой стаж: всего: 35

Педагогический: 35

В КУМУ: 8

Трудовая деятельность: 1992 учитель физической культуры Алашанской средней школы

1997 г. учитель физической культуры ОшТУ филиала в Кызыл-Кии

2002 г. заведующий кафедрой физической культуры

2002 декан факультета иностранных языков и педагогики

2007-заместитель директора по научной работе и внешним связям БатГУ

2009 г. директор филиала к-та в Кызыл-Кие

2013 г. заведующий информационно-техническим отделом

2014 г. доцент кафедры ДФП и ФВ

2018 г. заведующий кафедрой ДФП и ФВ

2019 г. заведующий кафедрой ТиМФВ

Цель: повышение качественных показателей специалистов по физическому воспитанию

Достижения: благодарность за трудовую книжку КУМУ 2019

Научные труды: учебное пособие № 1, №2

Количество научных статей: 18

Ученая степень: кандидат педагогических наук. Доценты

Өздүк маалымат

Дарег:Кара Суу р.Төлейкен а.

Телефон: (0779) 44 61 31

(0550) 09 00 79 Е –почта: n.matazimov@mail.ru

МАТАЗИМОВ НУРЛАН КАНЫБАЕВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Ош шаары,

Төлөйкөн айылы, Ж.Мамытов №2, 06.11.1976-ж

Билими: ОГПИ-2001-ж

Адистиги:Дене маданияты мугалими

Квалификация: Дене маданияты мугалими

Кесиби: футбол

Эмгек стажы: Жалпы: 22

Педагогикалык: 22

К-ӨЭАУда: 12

Эмгек жолу: 1997-2000ж. Ж.Бөкөнбаев орто мектебинин

Дене тарбия мугалими.

2000- 2007-ж ОГПИнин дене-тарбия мугалими

2007-2008-ж ОшМУнун дене-тарбия мугалими

2011 –жылдан бери К-ӨЭАУда эмгектенүүдө

Жумуш орду: ДТТжМ кафедрасынын ага окутуучусу

Максаты: Окутууда жаңыча маалымат технологияларды колдонуп,атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо

Жетишкендиктери: К-ӨУнун Ардак грамотасы – 2014ж

К-ӨУнун Ардак грамотасы – 2015ж

Илимий-эмгеги: Диссертациялык иш «Спорттук калыстыктын педагогикалык негиздери»

Илимий макалаларынын саны: 3

Илимий даражасы: Педагогика илимдеринин кандидаты.

МАТАЗИМОВ НУРЛАН КАНЫБАЕВИЧ

Место рождения, Год, месяц: город Ош,

С. Толойкон, Ж.Мамытов № 2, 06.11.1976 г.

Образование: ОГПИ-2001

Специальность: учитель физической культуры

Квалификация: учитель физической культуры

Профессия: футбол

Трудовой стаж: всего: 22

Педагогический: 22

В КУМУ: 12

Трудовой путь: 1997-2000гг. Боконбаевской средней школы

учитель физкультуры.

2000-2007 учитель физической культуры ОГПИ

2007-2008 гг. учитель физической культуры ОшГУ

С 2011 года работает в КУМУ

Место работы: старший преподаватель кафедры ТиМФВ

Цель: подготовка конкурентоспособных специалистов с использованием новых информационных технологий в обучении

Достижения: почетная грамота к КУМУ-2014г

Почетная грамота к КУМУ-2015г

Научная работа: диссертационная работа «педагогические основы спортивного судейства»

Количество научных статей: 3

Ученая степень: кандидат педагогических наук

Өздүк маалымат

Дареги: .Ош ш.Масалиева 3-4

Телефон: (0550) 20 67 12

Е –почта: ayabidin@mail.ru

ЖОРОБЕКОВ АЯБИДИН ОРМОНОВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Жалал-Абад обл.,

Сузак району, Лелиндик айылы, 15.10.1957-ж

Билими: Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту 1979-ж

Адистиги: Дене тарбия

Квалификация: Дене тарбия мугалими

Кесиби: волейбол

Эмгек стажы: Жалпы: 44

Педагогикалык: 44

К-ӨЭАУда: 13

Эмгек жолу: 1979-1982 ОГПИ

1982-2010 Ош соода-экономикалык колледж

2010-жылдан бери К-ӨЭАУда эмгектенүүдө

Жумуш орду: ДТТжМ кафедрасынын ага окутуучусу

Максаты: Студенттерге технологиянын жардамы менен билим берүү жана спорттук чеберчилигин жогорлатуу.

Жетишкендиктери: Билим берүүнүн мыктысы 1986ж,

Спорт чебери 1992-ж

БжИ кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети.Ардак грамота 2023-жыл

Илимий-эмгектери: Программа по волейболу.

Илимий макалаларынын саны: 1

ЖОРОБЕКОВ АЯБИДИН ОРМОНОВИЧ

Место, год, месяц рождения: Джалал-Абадская обл.,

Сузакский район, с. лелиндик, 15.10.1957 г.

Образование: Кыргызский государственный институт физической культуры 1979 г.

Специальность: физическое воспитание

Квалификация: Учитель физической культуры

Профессия: волейбол

Трудовой стаж: всего: 44

Педагогический: 44

В КУМУ: 13

Трудовая деятельность: 1979-1982 ОГПИ

1982-2010 Ошский торгово-экономический колледж

С 2010 года работает в КУМУ

Место работы: преподаватель кафедры ТиМФВ

Цель: дать студентам образование и повысить их спортивное мастерство с помощью технологий.

Достижения: лучшее в образовании 1986 г,

Мастер спорта 1992

Центральный комитет профсоюза работников ОиН.

Почетная грамота 2023

Научные труды: Программа по волейболу.

Количество научных статей: 1

Өздүк маалымат

Дареги: Ош обл, Араван району

Маданият айылы

Телефон: ( 0554) 06 09 64

Е –почта: aabdirazakinbox.ru

АБДИЕВ АБДИРАЗЗАКЖАН САТВОЛДИЕВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Ош обл.,

Араван району, Маданият айылы, 06.09.1964-ж .

Билими: Кокон Мамлекеттик Педагогикалык институту 1988-ж

Адистиги: дене тарбия

Квалификация: дене тарбия мугалими

Кесиби: Эркин күрөш

Эмгек стажы: Жалпы: 35

Педагогикалык: 35

К-ӨЭАУда: 22

Эмгек жолу: 1988 -1990-ж Араван спорт мектеби

1990-2000-ж №30 Х.Анаров орто метебинин мугалими,

К-ӨЭАУнун да 2000-ж эмгектенүүдө

Жумуш орду: ДТТжМ кафедрасынын окутуучусу

Максаты: Кесипкөй жаштарды тарбиялоо,заманбап билим берүү.

Жетишкендиктери: К-ӨЭАУнун Кесиптик кошуунунун

Ардак грамотасы 2014-ж

АБДИЕВ АБДИРАЗЗАКЖАН САТВОЛДИЕВИЧ

Место, год, месяц рождения: Ошская обл.,

Араванский район, с. культура, 06.09.1964 г.

Образование: Кокадский государственный педагогический институт 1988 г.

Специальность: физическое воспитание

Квалификация: учитель физической культуры

Профессия: Вольная борьба

Трудовой стаж: всего: 35

Педагогический: 35

В КУМУ: 22

Трудовая деятельность: 1988-1990 гг. Араванская спортивная школа

В 1990-2000-е гг.-30 ж.Учитель анаровской средней школы,

В 2000-е годы работал в КУМУ.

Место работы: преподаватель кафедры ТиМФВ

Цель: профессиональное воспитание молодежи,современное образование.

Достижения: Профсоюза КУМУ Почетная грамота 2014

Өздүк маалымат

Дареги: Ош шаары, Заводская 2/28

Байланыш телефону: 0771-79-79-07,0703-41-62-47

Е –почта: dilafar@mail.ru

ДАРЫБЕК УУЛУ ДИЛАФАР

Туулган жери, жылы, айы: Ноокат району, Т.Зулпуев айыл өкмөтү, Жатан айылы. Жакшыбаев көчөсү 7, 30.05.1991ж.

Билими: КӨУ, Табият таануу жана география факультети – 2016ж.

Адистиги: Биология

Квалификация: Биология мугалими

Эмгек стажы: Жалпы: 10

Педагогикалык: 10

КУУ: 7

Эмгек жолу: 2013-2016 ж. Ноокат району, Ош ТУнун базасындагы Б.Атишев атындагы орто мектебинин биология мугалими.

2016 –жылдан бери К-ӨУда эмгектенүүдө

Жумуш орду: ГПФнын сырттан окуу иштери боюнча декандын орун басары, ДТТжМ кафедрасынын ага окутуучусу.

Максаты: Жаны муунду тарбиялоодо, татыктуу билим берип сапаттуу сабак өтүү менен мыкты мугалим болуу

Жетишкендиктери: Жылдын мыкты мугилими – 2014 ж.

Ноокат району

Республикалык “Педагогикалык дебют-5-2015”-гран при.

КӨУнун “Устат-шакирт”-кароо сынагынын женүүчүсү.

КӨУнун “Сүйүктүү мугалим-2021”- наамынын ээси.

Илимий-эмгеги: Диссертациялык иш «Кыргызстандагы күрүчтүн оору жана зыянкечтерин идентификациялоо жана абиотикалык факторлордун таасирлери»

Илимий макалалар – 13

ДАРЫБЕК УУЛУ ДИЛАФАР

Место, год, месяц рождения: Ноокатский район, т.Зулпуевский айыл окмоту, С. Жатан. Ул. жакшыбаева 7, 30.05.1991 г.

Образование: К-УУ, факультет естествознания и географии – 2016г.

Специальность: Биология

Квалификация: учитель биологии

Трудовой стаж: всего: 10

Педагогический: 10

КУМУ: 7

Трудовой стаж: 2013-2016 гг. Ноокатский район, ОшТУ учитель биологии средней школы имени Б.Атишева.

С 2016 года работает в К –те

Место работы: заместитель декана по заочной учебной работе ГПФ, старший преподаватель кафедры ТиМФВ

Цель: стать лучшим учителем, обучая новое поколение, давая качественные уроки с достойным образованием

Достижения: Лучший учитель года – 2014 г.Ноокатский район

Республиканский Гран-При”Педагогический дебют-5-2015″.

Победитель конкурса “Мастер-шакирт” КУМУ.

Обладатель звания “Любимый учитель-2021 ” КУМУ.

Научная работа: диссертационная работа «идентификация болезней и вредителей риса в Кыргызстане и влияние абиотических факторов»

Научные статьи – 13

Өздүк маалымат

Дареги: Ош.ш. Кулатов

Телефон: (0755) 07 78 07

Е –почта: amit u.maksat@mail.ru

АМИТ УУЛУ МАКСАТ

Туулган жери, жылы, айы : Ош обл., Чон-Алай району,

Кызыл-Эшме айылы Сайбою көчөсү 5, 20.01.1990-ж.

Билими: К-ӨУ 2013-ж бүтүргөн.

Адистиги: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия

Квалификация: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия мугалими

Кесиби:: Чон теннис

Эмгек стажы:Жалпы: 12

Педагогикалык: 12

К-ӨЭАУда: 7

Эмгек жолу: 2011-2016ж Ош шаарындагы ДЮСШ

2016-ж К-ӨЭАУда эмгектенүүдө

Жумуш орду: ДТТжМ кафедрасынын окутуучусу.

Максаты: Өз кесибимдин мыктысы болуу

Жетишкендиктери: Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети.

Ардак грамота 2016-ж.

Ош шаардык мериясынын.Ардак грамотасы 2021-ж.

АМИТ УУЛУ МАКСАТ

Место, год, месяц рождения: Ошская обл. Чон-Алайский район,

С. Кызыл-Эшме, ул. Сайбаю 5, 20.01.1990 г.

Образование: окончил К-УУ в 2013 году.

Специальность: довоенная подготовка и физическое воспитание

Квалификация: довоенная подготовка и учитель физкультуры

Профессия: большой теннис

Трудовой стаж:всего: 12

Педагогический: 12

В КУМУ: 7

Трудовой путь: 2011-2016гг. ДЮСШ г. Ош

С 2016 года работает в КУМУ

Место работы: преподаватель кафедры ТиМФВ.

Цель: быть лучшим в своей профессии

Достижения: Ошский городской комитет физической культуры и спорта.

Почетная грамота 2016 г.

Мэрии города Ош.Почетная грамота 2021 г.

Өздүк маалымат.

Дареги: Ош ш. Гастелло 1А\23

Телефон: (0779) 06 05 11

(0555) 83 89 82

Е –почта: uluk0689@gmail.com

uluk0689@mail.ru

АЖИБЕКОВ УЛУКБЕК ЫСМАИЛОВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Ош обл., Чон-Алай району,

Кызыл-Туу айылы,Кызыл-Туу көчөсү 110, 06.06.1989-ж

Билими: К-ӨУ, АЧДжДТУ адистиги 2016-ж.

Адистиги: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия

Квалификация: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия мугалими

Кесиби: Жеңил атлетика

Эмгек стажы: Жалпы: 8

Педагогикалык: 8

К-ӨЭАУда: 6

Эмгек жолу: 2015-2017 –ж Ош шаарындагы №11. В.В.Терешкова атындагы Мектеп- интернаты.

2017-жылдан баштап К-ӨЭАУнун ГПФ ДТТжМ кафедрасынын окутуучусу .

Жумуш орду: ДТТжМ кафедрасынын окутуучусу.

Максаты: Өз билимимди жаңы технологиянын негизинде ар тараптуу өнүктүрүү жана илим изилдөө иштерин ар дайым жүргүзүп туруу. Студенттерге эл аралык деңгээлде билим берүү

Жетишкендиктери: КР нын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери,

дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин

Ардак грамотасы 2018-ж

АЖИБЕКОВ УЛУКБЕК ИСМАИЛОВИЧ

Место, год, месяц рождения: Ошская обл. Чон-Алайский район,

С. Кызыл-Туу, ул. Кызыл-Туу 110, 06.06.1989 г

Образование: К-УУ, специальность ДФП 2016г.

Специальность: допризывная подготовка и физическое воспитание

Квалификация: допризывная подготовка и учитель физкультуры

Профессия: легкая атлетика

Трудовой стаж: всего: 8

Педагогический: 8

В КУМУ: 6

Трудовой стаж: 2015-2017 гг. №11 г. Ош. В.В.Школа – интернат имени Терешковой.

С 2017 года-преподаватель кафедры ТиМФВ .

Место работы: преподаватель кафедры КУМУ.

Цель: всесторонне развивать свои знания на основе новых технологий и постоянно проводить научные исследования. Обучение студентов на международном уровне

Достижения: управление по делам молодежи при Правительстве КР,

Государственного агентства по физической культуре и спорту

Почетная грамота 2018

Өздүк маалымат

Дареги:Ош ш. Исанова-59-15

Телефон: (0773) 10 58 10

Е –почта: abdurahmanov-1991@bk.ru

АБДУРАХМОНОВ ХУСНИДДИН НАЖМИДДИНОВИЧ

Туулган жери, жылы, айы: Баткен обл.,

Кадамжай району, Пулгон айылы. Кара-жангак көчөсү, 19.11.1991-ж.

Билими: К-ӨУ, ТПФ-2016-ж.

Адистиги: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия

Квалификация: Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия мугалими Кесиби: Волейбол

Эмгек стажы: Жалпы: 8

Педагогкалык: 7

КӨУда: 8

Эмгек жолу: 2016-ж К-ӨЭАУда эмгектенүүдө

Жумуш оорду: ДТТжМ кафедрасынын окутуучусу.

Максаты: Жаштарга заман талабына ылайык билим берүү,

ден соолугун чыңдоо.

Жетишкендиктери: КР нын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери,

дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин

Ардак грамотасы 2017-ж

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин

Ардак грамотасы 2019-ж.

Ош облустук кесиптик кошуундун Ардак грамотасы 2021-ж.

АБДУРАХМАНОВ ХУСНИДДИН НАЖМИДДИНОВИЧ

Место, год, месяц рождения: Баткенская обл.,

Кадамжайский район, село Пулгон. Ул. Кара-жангака, 19.11.1991 г.

Образование: К-УУ, ДФП-2016г.

Специальность: допризывная подготовка и физическое воспитание

Квалификация: допризывная подготовка и учитель физической культуры профессия: Волейбол

Трудовой стаж: всего: 8

Педагогика: 7

КУМУ: 8

Трудовая деятельность: 2016 г. трудоустройство в КУМУ

Работа: преподаватель кафедры ТиМФВ.

Цель: дать молодежи образование в соответствии с требованиями времени,

улучшение здоровья.

Достижения: управление по делам молодежи при Правительстве КР,

Государственного агентства по физической культуре и спорту

Почетная грамота 2017

Ошского городского комитета физической культуры и спорта

Почетная грамота 2019 г.

Почетная грамота Ошского областного профессионального объединения 2021 г.

Өздүк маалымат

Дареги:.Ош ш,.Достук кичи району 85.22

Телефон (0771) 04-35-45,

Е –почта: k.mamyshov @ mail .ru

МАМЫШОВ КАНЫБЕК ЧИНБАЕВИЧ

Туулган жери, жылы, айы : Ош облусу , Кара-суу району,

Төлөйкөн айылы 28,01,1967-ж

Билими: Кыргызстандын 50-жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 1991-ж.

Адистиги: Физика мугалими

Квалификациясы: Жарым өткөргүчтөр жана диэлектрик

Кесиби: Аскерге чейинки даярдоо

Эмгек стажы: Жалпы 32

Педагогикалык: 10

К-ӨЭАУда: 7

Эмгек жолу: ОшТУ 1991-1993-ж Инженер

1993-2000-ж Аскер кызматкери 36806 аскер бөлүгү

2000-2012-ж Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде аскер кызматкери

2012-2016-ж Ош ТУ Аскердик кафедрасынын окутуучусу

2016-ж бери К-ӨЭАУ да эмгектенүүдө

Жумуш оорду: ДТТжМ кафедрасынын Ага лаборанты.

Максаты: Жаштарды патриоттуулукка тарбиялап мекен сакчыларынын кесипкөйлүгүн жогорлатуу.

Жетишкендиктери: КР президентинен Кынтыксыз кызмат өтөгөндүгү үчүн 2-даражадагы медаль.

Коргоо министрлигинин Ардак грамотасы 1995-ж

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ардак грамотасы 2007-ж

МАМЫШЕВ КАНЫБЕК ЧИНБАЕВИЧ

Место рождения , Год, месяц: Ошская область, Кара-Суйский район,

С. Толойкон 28.01.1967 г

Образование: Кыргызский государственный университет имени 50-летия Кыргызстана 1991 г.

Специальность: учитель физики

Квалификация: полупроводники и диэлектрики

Профессия: довоенная подготовка

Трудовой стаж: всего 32

Педагогический: 10

В КУМУ: 7

Трудовая деятельность: Инженер ОшТУ 1991-1993 гг.

1993-2000 гг. военнослужащий 36806 воинская часть

2000-2012 гг. военный в Министерстве чрезвычайных ситуаций

2012-2016 гг. преподаватель военной кафедры ОшТУ

С 2016 года работает в КУМУ

Работа: лаборант кафедры ТиМФВ.

Цель: повышение профессионализма защитников Отечества путем воспитания молодежи в духе патриотизма.

Достижения: медаль президента КР 2-й степени За безупречную службу.

Почетная грамота Министерства обороны 1995 г.

Почетная грамота МЧС 2007 г.

Өздүк маалымат.

Дареги; Кара-Суу р-н,

ВЛКСМ айылы

Кадиров көчөсү 32 үй,

Телефон: (0559) 09-61-60

Е –почта: karimahan1960@mail.ru

АЛИМЖАНОВА КАРИМАХАН АБДУНАБИЕВНА

Туулган жери, жылы, айы: Ош обл.,

Кара-Суу району, Нариман айылы ВЛКСМ участогу, 25.12.1960

Билими: Өзбекстан республикасы,

Самарканд Кооперативдик институту

Адистиги: Бухгалтердик эсеп

Квалификация: Экономист

Эмгек стажы: Жалпы: 41

Педагогикалык: 16

К-ӨЭАУда: 23

Эмгек жолу: 1982-1994ж Оштогу райондор аралык базада бугалтыр,

2000-ж К-ӨЭАУда эмгектенүүдө

Жумуш оорду: ДТТжМ кафедрасынын лаборанты.

Максаты: Жаштарды тарбиялоодо өз салымымды кошуу.

Жетишкендиктери: К-ӨУ нун Ардак грамотасы-2015-ж

Эмгек китепчесине алкыш К-ӨЭАУ 2022-ж

АЛИМЖАНОВА КАРИМАХАН АБДУНАБИЕВНА

Место, год, месяц рождения: Ошская обл.,

Кара-Суйский район, с. Нариман, участок ВЛКСМ, 25.12.1960

Образование: Республика Узбекистан,

Самаркандский кооперативный институт

Специальность: Бухгалтерский учет

Квалификация: Экономист

Трудовой стаж: всего: 41

Педагогический: 16

В КУМУ: 23

Трудовая деятельность: 1982-1994гг. бухгалтер межрайонной базы в Оше,

С 2000 г. работает в КУМУ

Работа: лаборант кафедры ТиМФВ.

Цель: внести свой вклад в воспитание молодежи.

Достижения: почетная грамота КУМУ-2015

Благодарность трудовой книжке КУМУ 2022