ИЛИМИЙ БАГЫТТАРЫ

 

“Педагогика жана психология” кафедрасынын

 2023-2024-окуу жылы үчүн илимий-изилдөө иштеринин жылдык иш планы

 

 

ИЛИМ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ

1 Кафедранын штаттык негизде эмгектенип жаткан илимий педагогикалык кадрлардын сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча натыйжалуу жумуштарды алып баруу. Аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн жоопкерчилигин жогорулатуу, алардын диссертациялык жумуштарына усулдук жардам берүү. Алардын жана изденүүчүлөрдүн диссертацияларынын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү, өз убагында УАКтын сайтына киргизүү. График

б-ча

Кафедра башчысы.  

 

 

 

+

2 Илимий окуу усулдук материалдардын иштеп чыгууну жандандыруу. Планын  даярдоо. «Педагогика жана инновациялык усулдар» илимий борборунун ишмердүүлүгүн  жандандырууга активдүү катышуу. Жыл ичи  кафедра башчысы, окутуучулар. +
3 Регионалдык студенттик илимий конференцияларды уюштуруу, илим күнүнө карата  “ Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет” аттуу илимий  семинарларды уюштуруу жана жогорку денгээлде өткөрүү.  

3-ноябрь

Кафедра башчысы. окутуучулар +
4 Кафедраларда монография, «Web of Science» ж-а «Scopus» системаларында индекстелүүчү журналдарга, КӨЭАУнун ИБТ журналына макала жазуу, катталуу жана Хирша индексинин көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча натыйжалуу иштерди алып баруу. Апрель Кафедра башчысы

Айтышова Ж.Т.

5 Студенттердин илимий иштерин натыйжалуу алып баруу, студенттик илимий ийримдерди өнүктүрүү, долбоорлорду жазуу, ар кандай деңгээлдеги студенттик олипиадаларда, илимий семинарларда жана конференцияларда, сынак көргөзмөлөрдө мыкты жетишкендиктерди жаратуу Май  Ага окутуучулар

Хакимова М.С.

Абиева Ю.А.

6 Студенттердин илим-изилдөө иштерин натыйжалуу алып барууну жолго коюу (илимий ийримдер, олимпиада семинарлар, конференцияларга катышуу). Жыл ичинде  кафедра башчысы, Ага окутуучулар

Халмуратова М.У..

Абиева Ю.А.

 

 

7 Факультеттин ПОК сапаттык көрсөткүчүн жогорулатууга максатында аспирантурада окууга жаш окумуштууларды тартуу. Жыл ичинде Мамытов А.Ж..
8 Эл аралык басылмаларда (РИНЦ, РUKY), (SCOPUS) ж.б. ПОК илимий макалаларын чыгарууну колго алуу Жыл ичинде Кафедра мүчөлөрү
9  Университеттин НОТ журналында ар бир ПОК бирден  макала чыгарууга жетишүү. Жыл ичинде Кафедра мүчөлөрү