ОКУУ-УСУЛДУК ИШМЕРДҮҮЛҮК

«Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасынын 2023-2024-окуу жылында Гуманитардык -педагогикалык  факультетинин Окуу-усулдук кенешмеде талкуулоого сунушталган докладдардын  темалары/ Гуманитарно-педагогического факультета кафедры «Педагогики и методики дошкольного и начального образования» предлагаемые доклады для обсуждения учебно-методическом совещании на

2023-2024 учебный год.

 

 Аталышы/ Название Конференция Аткаруу мөөнөттөрү/ Сроки исполнения Катышуучулар/ Участники Жооптуулар/ Ответственные
1. Башталгыч класстардын математикасы боюнча окуучулардын логикалык ойлоосун өстүрүүнүн дидактикалык негиздери/ Дидактические основы развития логического мышления учащихся начальных классов по математике  Доклад/ баяндама   ноябрь ПОЖ жана студенттер/ Казканова Ч.Т.
2. Кыргыз тилиндеги үндүү фонемаларын  тектеш тилдердин үндүүлөрүнө салыштырып үйрөнүү

ыкмалары/ Методика и изучение гласных фонем кыргызского языка в сравнении с гласными родственных языков

 Доклад/ баяндама декабрь ПОЖ жана студенттер Хаджаева К.К.
3. Вербалдык эмес коммуникация түшүнүктөрү/ Концепции невербального общения  Доклад/ баяндама февраль ПОЖ жана студенттер Орозбаева А.Ы.
 

4.

Атайын психология жана коррекциялык педагогика дисциплинасы боюнча практикалык иштердин иштелмеси/ Разработка практических работ по дисциплинам специальной психологии и коррекционной педагогики

 

 Доклад/ баяндама март ПОЖ жана студенттер Кабилова Ж.Т.

 

«Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасынын 2023-2024-окуу жылында аткарылуучу окуу – усулдук комплекстери/ Учебно-методический комплекс преподавателей кафедры «Педагогики и методики дошкольного и начального образования»

на 2023-2024 учебный год.

 

Окутуучунун аты –жөнү/ Имя и отчество преподавателя Сабактар/ дисциплины Аткаруу мөөнөттөрү/ Сроки исполнения Курсу/ Курс
1. Шайбекова Азиза

Ырысбековна

Көп тилдүү мектепте көп маданияттуу билим берүү/ Поликультурное образование в многоязычной школе ноябрь     2-курс

күндүзгү/

2-курс очная

 

2.

Сарыбаева Мадина  Каримбердиевна Мектептин математика курсун актуалдаштыруу/ Актуализация школьного курса математики ноябрь 1-курс күндүзгү/

1-курс очная

3. Имаралиева Жамила

Рахманалиевна

Балдар адабияты/ Детская литература декабрь 3 -курс

күндүзгү/

3-курс очная

 

4.

Орозбаева Айтбу

Ысмаиловна

 

Каллиграфиянын практикуму/ Практикум по каллиграфии декабрь 3-курс

күндүзгү/

3-курс очная

5. Гаффарова Махфуза Джумабаевна

 

Математиканын башталгыч курсунун теориялык негиздери/ Теоретические основы начального курса математики февраль 2-курс

күндүзгү/

2-курс очная

6. Казканова Чолпон Тойчубаевна

 

Башталгыч класстын математикасын окутуунун усулу/ Методика преподавания математики в начальной школе март 3-курс

күндүзгү/

3-курс очная

7. Хаджаева Кандилай

Кучкарбаевна

Башталгыч класстарда мекен таануу/ Родинаведение в начальных классах апрель 4-курс

күндүзгү/

4-курс очная

 

«Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасынын 2023-2024-окуу жылында аткарылуучу окуу – усулдук колдонмолору/ Учебно-методические пособия преподавателей кафедры     «Педагогики и методики дошкольного и начального образования»                               на 2023-2024 учебный года

 

Окутуучунун аты –жөнү/ Имя и отчество преподавателя Колдонмонун темасы/

Темы учебный методический пособия

Аткаруу мөөнөттөрү/ Сроки исполнения
1. Кабилова Жамила

Турсуновна

Атайын психология жана түзөтүү педагогика боюнча семинар/ Практикум по специальной психологии и коррекционной педагогике  

ноябрь

2. Гаффарова Махфуза Джумабаевна Башталгыч класстарда математиканы окутуу үчүн мугалимдин методикалык даярдыгы/ Методическая подготовка учителя к обучению математике в начальных классах. декабрь
2. Шайбекова Азиза

Ырысбековна

Көп тилдүү мектепте көп маданияттуу билим берүү/ Поликультурное образование в многоязычной школе февраль
3. Орозбаева Айтбу

Ысмаиловна

 

Каллиграфиянын практикуму/ Практикум по каллиграфии март
4. Имаралиева Жамила Рахманалиевна Риторика (Студенттер үчүн окуу-усулдык колдонмо)/ Риторика (учебное пособие для студентов) апрель

 

«Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасынын 2023-2024-окуу жылынын биринчи жарым жылдык үчүн өтүлүүчү ачык  сабактардын ирээттемеси/ «Дошкольного и начального образования педагогика и методика» кафедра 2023-2024 учебная года для первого полугодия открытых уроков порядок

Окутуучунун аты –жөнү/ Преподавателя имя и отчество Сабактар/ дисциплины Ачык сабактын темасы/ Тема открытого урока Сабактын түрү/ Вид

занятия

Тайпа/ группы Аткаруу мөөнөттөрү/ Сроки исполнения
1 Абдивалиева Г.А. Орус тилин окутуунун методикасы/ Методика преподавания русского языка Устная речевая коммуникация/ Оозеки сүйлөө байланышы  

практ

ПМНО-2-21   сентябрь
2. Гаффарова М.Д. ТОНКМ Элементы комбинаторики Лек.

 

ПМНО-2-22   октябрь
3. Сарыбаева М.К. Актуализация школьного курса Десятичные

дроби

 

Лек.

ПМНО-1-23   октябрь
4. Шайбекова А.Ы. Поликультурное образование в многоязычной

школе

Идеи реализации этнических традиций поликультурного образования в КР Лек. ПМНО-1-22   октябрь
5. Орозбаева А.Ы. Каллиграфия практикуму Жазуу куралдары. Жазуу куралдарына  коюлуучу талаптар Лек.

 

 

ПМНО-1-21   октябрь
6. Имаралиева Ж.Р. Музыкалык билим беруунун теориясы жана методикасы Башталгыч класстардын заманбап музыка сабактары  

Лек.

 

 

ПМНО-1-21   ноябрь
7. Хаджаева К.К. Естествознание Практические работы на уроках естествознания Практ. ПМНО-1-20  ноябрь
8.

 

Кабилова Ж. Т. Атайын коррекциялык педагогика жана психология Интеллектинде кемчилиги бар балдарды окутуп тарбиялоо  

Лек.

 

 

ПМНО-1-20 ноябрь
9. Казканова Ч.Т. Башталгыч класстагы математиканы окутуу усулу Курама маселелерди чечүүлөрдүн

этапы

 

практ

 

ПМНО-1-21 декабрь