ОКУУ-УСУЛДУК ИШМЕРДҮҮЛҮК

«Педагогика жана психология»

кафедрасынын 2023-2024-окуу жылы үчүн пландаштырылган  окуу-усулдук колдонмосу

 

Окутуучунун

аты-жөнү

Дисциплинасы Колдонмонун темасы Өткөрүү убагы
1 Айтышова Жаныл Токтосуновна Зээндүү балдар психологиясы Зээндүү балдардын окуу процессин уюштуруунун дидактикалык негиздери (монография) Апрель
2 Хакимова Малика Саймагаметовна Психология Өспүрүм курактагы келишпөөчүлүк жагдайдын психология-педагогикалык өзгөчөлүктөрү Февраль
3 Халмуратова Мухтарам Ульмасовна  Билим берүүнүн системаларын башкаруу Билим берүүнүн системаларын башкаруу дисциплинасынан студенттерге жумушчу барактары Февраль
4 Мамытов Абдимажит Жалалович Социялдык психология Мигрант ата-энелердин балдарына психологиялык, эмоционалдык, моралдык көмөк көрсөтүү Март