Кафедранын тарыхы

2001-жылы Кыргыз-Өзбек университетинде музыкалык-педагогикалык факультети ачылып,  Кыргыз-Өзбек университетинин алдындагы педагогикалык институттун структуралык бөлүмү болгон.

Бул факультетте үч кафедра: «Башталгыч билим берүүнүн методикасы» жана «Музыка, педагогика жана психология» кафедрасы түзүлгөн. Кафедралар башталгыч класстардын жана музыка мугалимдерин даярдашты. 2001-2004-жылдары «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасын п.и.д., профессор А.Х. Худайбердиев.

2005-жылдан баштап «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасын п.и.к., доцент Анаркулов Р.П.

2010-2011-окуу жылында «Музыка» адистиги кыскартылгандыгына байланыштуу КУУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен тарых-филология факультетине «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасы бириктирилген. 2010-2012-окуу жылдарында кафедра «Өзбек филологиясы жана педагогикасы» деп аталып, кафедра башчысы болуп педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Кадырова М.С. дайындалган.

2012-2013-окуу жылында өзбек тили жана адабияты адистиги жоюлганына байланыштуу 2012-жылдын 14-сентябрындагы №65 буйругунун негизинде «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» кафедрасы түзүлүп, ага п.и.к., доцент Кадырова М.С кафедра башчысы болгон.

2013-2014-жылдары сентябрда кафедра табигый-педагогикалык факультетине которулган, п.и.к., доцент Кадырова М.С. Факультеттин өнүгүшүнүн жүрүшүндө эки кафедрага: башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы жана педагогика жана психология кафедраларына бөлүндү.

Учурда кафедра Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин гуманитардык-педагогикалык факультетинин курамында. жана бөлүм башчы Россия табият илимдер академиясынын профессору, п.и.к., М.С. Кадырова.

Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасында 12 штаттык окутуучу жана 1 лаборант иштейт.

Алардын ичинде 3 илимдин кандидаты, доцент; 8 улук окутуучу, 1 мугалим. Анын ичинен 1 РАНХнын профессору, 1 РАНХнын илимге жана билимге эмгек сиңирген ишмери, 3 билим берүүнүн отличниги.

Кафедра төмөндөгүдөй адистиктер боюнча бүтүрөт:

Багыттар: 550700 Педагогика. Профили: «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы», «Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» (бакалаврдын квалификациясы (даражасы)).

Багыттар: 550700 Педагогика. Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (магистрдин квалификациясы (даражасы)).

Кафедранын билим берүү, илимий-изилдөө жана инновациялык саясатынын негизги максаты дүйнөлүк квалификациялык талаптардын деңгээлинде адистерди, илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоону камсыз кылуу, билим берүү, илимий-техникалык жана инновациялык потенциалды натыйжалуу пайдалануу болуп саналат.

Үстүбүздөгү жылдагы кафедранын негизги милдети бүтүрүүчүлөрдүн теориялык жана практикалык даярдыгынын сапатын мындан ары жогорулатуу, окуу дисциплиналарын окутуунун жогорку деңгээлин кармап туруу, окуу процессин уюштурууну, илимий жана методикалык иштер, белумдерду кошумча адабияттар менен жабдуу.

Устубуздегу жылы педагогикалык коллектив негизги билим беруу программаларын иштеп чыгууну аяктоо проблемасын ийгиликтуу чечишти. Мугалимдер заманбап билим берүү технологияларын өздөштүрүү, окуучулардын таанып-билүү активдүүлүгүн активдештирүү жана окуу-тарбия иштеринин натыйжалары үчүн жоопкерчилигин жогорулатуу маселелерин чечишти.

Кафедрада кафедрага бекитилген бардык дисциплиналар боюнча тесттик тапшырмалар фондунун электрондук базасын кеңейтүү боюнча тынымсыз иштер жүргүзүлүп, окутуучулар тарабынан «AVN» системасына жайгаштырылган, бул студенттердин курстарды өздөштүрүүсүнө жардам берет. Кафедранын окутуучулары кесиптик даярдоо процессинде студенттердин жетишкендиктерин баалоо үчүн баллдык-рейтингдик системаны активдүү киргизүүдө.

Кафедрада жаш муундарды тарбиялоого байланыштуу бир топ иштер аткарылып, көп жылдык практикалык педагогдук тажрыйбасы бар окутуучуларга тапшырылган. Окуу, методикалык, илимий-изилдөө иштери жалпы педагогикалык жана социалдык-педагогикалык дисциплиналар боюнча, студенттер арасында тарбия иштери, ошондой эле илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча жүргүзүлөт. Окуу процесси дүйнөлүк практиканын алдыңкы тажрыйбасын эске алуу менен окутуунун алдыңкы технологияларын колдонуунун негизинде жүргүзүлөт.

Ош областында башкарманын адистерине суроо-талап бир кыйла жогору. Жыл сайын бүтүрүүчүлөрдүн ичинен кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн 78-85%дан ашыгы билим берүү уюмдарына ишке орношот.

Окуу программасы

550700 Педагогика даярдоо багыты боюнча окуу процесси «ПМНО» кафедрасында уюштурулган, билим берүү программасынын максаты: мугалимдик кесиптин профессионалдык маселелерин чечүүгө жөндөмдүү башталгыч класс мугалимин жана мектепке чейинки билим берүү мекемесинин мугалимин даярдоо. билим берүү жана ишмердүүлүктүн тандалган тармагында ийгиликтүү иштөө, универсалдуу, кесиптик жана атайын компетенцияларга, сабырдуулукка, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногунда туруктуулугуна көмөктөшүүчү окутуунун ар кандай ыкмаларын, ыкмаларын жана каражаттарын колдонуу.

Кафедрада окуу процесси жана илимий конференциялар үчүн: персоналдык компьютерлер, мультимедиялык системалар, телевизорлор, аудио жазуулар жана видеофильмдер бар. ЖОЖ жөнүндө маалыматтарды, окуу адабияттарын, экзамендерди, айрым предметтер боюнча тереңдетип окуу үчүн материалдарды, олимпиадалык тапшырмаларды жана алардын чечилишин, укуктук документтерди камтыган окуу сайты; дене тарбия боюнча спорт залдары;

Окуу-методикалык иштери

Кафедрага бекитилген бардык дисциплиналар боюнча окуу-методикалык жактан камсыздоо иш программалары, силлабустар, тапшырмалар түрүндөгү дидактикалык материалдарды камтыган окуу-методикалык комплекстер, практикалык, лабораториялык сабактар ​​жана студенттердин өз алдынча иштери үчүн контролдук суроолор каралган. Окуу-методикалык иштер кафедранын бекитилген планына ылайык жүргүзүлөт. Кафедранын окутуучулары тарабынан окуу-методикалык колдонмолор, лекция конспектилери, окуу-маалыматтык материалдар, дисциплиналар боюнча өзүн өзү контролдоо боюнча тесттер жарык көргөн.

Окуу жайдын китепканасы  «ИРБИС» системасына туташтырылган жана анын программалары менен иштөө үчүн  компьютер, принтер-ксерокс,  штрих код окуй турган сканер менен жабдылган. Экспертизадан өткөрүлүп жаткан программанын студенттери өз алдынча аталган китепканалардан билимдерин тереңдетишет. Ошондой эле окуу планындагы ар бир сабак боюнча окутуучулардын усулдук материалдары AVN маалыматтык программасына  жайгаштырылып, студенттерге жеткиликтүүлүгү камсыздалган.

Илимий изилдөө иштери

Кафедранын илимий изилдөөлөрүнүн негизги темасы «Келечектеги башталгыч класстын мугалимдерин кесиптик-педагогикалык ишмердүүлүккө даярдоо» болуп саналат, анда жогорку билим берүү жана тарбиялоо процессинин бардык аспектилери камтылган: келечектеги мугалимдин инсандык сапаттарын калыптандыруу, кесиптик билим жана көндүмдөрүн, алардын окуу процессине өз алдынча илимий-чыгармачылык технологиялык жана инновациялык мамиле жасоого багыт алуусу.

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы төмөнкү жалпы билим берүүчү жана адистик дисциплиналар боюнча даярдалган, алардын ичинен педагогикалык технологиялардын негизинде окуу-методикалык колдонмо, комплекс, лекциялардын жана практикалык көнүгүүлөрдүн жыйнагы, электрондук окуу материалдары даярдалган:

Жалпы педагогика, жалпы психология, мектепке чейинки педагогика, тарбия иштеринин методикасы, эне тилин окутуунун методикасы, математиканы окутуунун методикасы, аны окутуунун иши жана методикасы, табият таануу жана аны окутуунун методикасы.

Бардык профессордук-окутуучулар жамааты кафедранын негизги илимий темасы боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп, эл аралык журналдарга төмөнкүдөй эмгектерин жарыялашкан:

Кадырова М.С., Оразбаева А.Ы., Хаджаева К.К. (EJRRES) 8-том, №12, 2020. II бөлүк.

EJRRES – Progressive Academic Publishing, Улуу Британия тарабынан басылып чыккан рецензияланган изилдөө журналы.

Кадырова М.С., Абдивалиева Г.А. IJRESS Economic and Social Research эл аралык журналында “Мугалимдерди таланттуу балдар менен иштөөгө кесиптик жана жеке даярдоо”. ISSN:2249-7382, Индия, 10.12.2020 IJRESS Экономикалык жана социалдык изилдөөлөр эл аралык журналы. ISSN:2249-7382, Индия, 10.12.2020

Кадырова М.С. IJRESS Экономикалык жана Социалдык изилдөөлөр эл аралык журналы “Таланттуу балдарды аныктоо үчүн диагностика”. ISSN:2249-7382, Индия, 10.12.2020

Имаралиева Ж.Р. Open journal of Modern Linguistics 2020,10, 675-684 “Teaching of the theme Manas and manas telling skills by critical thinking method strategies” (USA) деген аталыштагы  макаласын жарыялаган Scientific Research Publishing (США импакт фактору 1.05, индекс хирша 6) журналы 2020-ж, 10, 675-684-б

Тарбиялык иштерди уюштуруу

Мугалимдердин тарбиялык иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Кураторлор атактуу даталарга арналган баарлашууларды, диспуттарды, түрдүү иш-чараларды өткөрүп, анда студенттерди патриоттук сезимдерге, аналитикалык жана критикалык ой жүгүртүүгө, улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга басым жасоо менен заманбап дүйнөгө баа берүүгө үйрөтүшөт.

Башталгыч билим берүү бөлүмүнүн студенттери жоопкерчиликтүүлүгү, жарандык активдүүлүгү, ынтымактуулугу, зор ынтызарлыгы, коомчулугу менен айырмаланат. Алар университеттин турмушуна жигердүү катышып, эл аралык жана республикалык олимпиадаларга, конкурстарга, семинарларга катышып, университеттин сыртында өз активдүүлүгүн көрсөтүшөт.

жашоо.

Кафедрада студенттерди маданий–эстетикалык тарбиялоого жана алардын социалдык абалын көзөмөлдөө иштерине да өзгөчө көңүл бурулат. Таланттуу студенттердин башын бириктирген, улуттук музыкалык аспаптар менен камсыз болгон маданий – эстетикалык борбор, «Достук» спорт клубу, түрдүү спорттук ийримдер – «Волейбол», «Баскетбол», «Ордо», «Футбол», «Стол тенниси», «Жеңил атлетика», «Тогуз коргоол», «Шахмат», «Эркин күрѳш» ж.б. ийримдер иштейт.  Андан сырткары студенттер  3 ашкана, 1 медициналык пункт, 340 орундуу жатакана менен камсыз болушкан. Окумуштуулар кеңешинде бекитилген атайын Жобого ылайык ар окуу жылында университеттеги тоголок жетимдерге, социалдык жактан аз камсыз болгон, жакыр үй-бүлѳѳлѳдѳн чыккан студенттерге социалдык жеңилдиктер кѳрсѳтүлүп, алар бир жылдык контракт тѳлѳмдѳрүнүн 50%, 25%нан бошотулушат.

Студенттердин практикасы

Багыттар: 550700 Педагогика. Профили: «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы», «Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» (бакалаврдын квалификациясы (даражасы)).

Адаптациялык-педагогикалык практика «Мектеп күнү» III семестр (2 жума);

 • Медициналык-психологиялык-педагогикалык практика IV семестр (2 жума);
 • Кесиптик жана негизги практика VI семестр (4 жума);
 • Кесиптик-профильдик практика VII семестр (6 жума);
 • Ош областынын райондук мектептери менен Ош шаарынын ортосунда келишим түзүлдү.

Багыттар: 550700 Педагогика. Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (магистрдин квалификациясы (даражасы).

Практика жана изилдөө иштери

Башкаруу практикасы I семестр (5 жума);

 • Илимий-педагогикалык практика III семестр (7 жума);
 • Илимий-изилдөө иши III семестр (8 жума);
 • Илимий-изилдөө иши IV семестр (14 жума);
 • Ош облусу менен Ош шаарындагы райондук мектептердин, колледждердин жана ЖОЖдордун ортосунда келишим түзүлдү.

Практика студенттердин теориялык курстарды өздөштүрүүнүн натыйжасында алган билимдерин жана көндүмдөрүн бекемдейт, практикалык көндүмдөрдү өнүктүрөт жана студенттердин жалпы маданий, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын комплекстүү калыптандырууга көмөктөшөт.

Бакалавриат жана магистратура программаларын өздөштүргөн бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин чөйрөсүнө: билим берүү, социалдык чөйрө, маданият кирет. Бүтүрүүчүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүгү менен шартталган башталгыч класс мугалиминин педагогикалык кесибинин универсализми.

Бакалавриат жана магистратуранын бүтүрүүчүсү болуп ар кандай типтеги окуу жайларында (жалпы мектептер, гимназиялар, лицейлер, кошумча билим берүү мекемелери) иштөөгө жөндөмдүү, кесипкөй даярдалган методист, педагог-изилдөөчү саналат. билим берүү), колледждин жана университеттин илимий-педагогикалык кызматкери, тармагындагы менеджер башталгыч билим.

Өнөктөштүк мамилелери

Өнөктөштүк мамилелерди жана квалификацияны жогорулатуунун алкагында кафедранын окутуучулары өнөктөш окуу жайларына барышат, биргелешкен иш-чараларды (конференцияларды, тегерек столдорду, тренингдерди) өткөрүшөт, илимий долбоорлордун үстүндө иштешет:

 • Ош мамлекеттик университети;
 • TМПУ аларды. Алишер Навои (Өзбекстан);
 • АНДУ аларды. З.Бабур; (Өзбекстан);
 • КМУ им. И.Арабаева;
 • КМУ им. Б.Городовикова (Россия);
 • Абай атындагы мамлекеттик педагогикалык университети (Казакстан);

Материалдык техникалык базасы

Университеттин материалдык-техникалык базасы бар,тартиптин бардык турлерун жургузууну камсыз кылуу жана дисциплиналар аралык окуу, лекциялар, практикалык жана лабораториялык түрлөрү, долбоорду ишке ашыруу, топтук жана жеке консультациялар, учурдагы контроль жана аралык аттестация, ошондой эле анын ичинде өз алдынча окуу үчүн мейкиндик.

Окуу жараянын маалыматтык камсыздоо да жакшы жолго коюлган. Бардык компьютердик класстар, электрондук китепканалар бири-бири менен байланышкан жана Интернет түйүнүнѳ туташтырылган. Окуу жараянынын жүрүшүн кѳзѳмѳлдѳѳ AVN маалыматтык программасы аркылуу ишке ашырылат.  Университеттин сайты (www.kuu. kg) ишке киргизилип, керектүү иш кагаздары, маалыматтар ѳз убагында жүктѳлүп турат. Ошондой эле акыркы үлгүдѳгү техникалык каражаттар менен камсыздалган “Гранит” телестудиясы, “Достук планетасы” студенттик гезитинин редакциясы иштейт.

Академический состав

Фото К.М.С.

Кафедра башчысы: Кадырова М.С. п.и.к., профессор РАЕ

Адрес: II корпус, каб. № 108

.

Кадырова М.С. –   кафедра башчысы, п.и. к., профессор РАЕ

 1. Калматова Г.К. –  п.и. к., доцент
 2. Тентемишова А.К. –  п.и. к., доцент
 3. Шайбекова А.Ы. –  ага окутуучу
 4. Орозбаева А. Ы. –   ага окутуучу
 5. Казканова Ч.Т. – ага окутуучу
 6. Абдувалиева Г.А. –   ага окутуучу
 7. Хаджаева К.К. –  ага окутуучу
 8. Имаралиева Ж.Р     –  ага окутуучу
 9. Сарыбаева М.К.  –  окутуучу
 10. Омурбек кызы М   –  лаборант