ТАРЫХЫ

Кафедранын тарыхы.

Кафедранын түптөлүү этаптарынын алгачкы кадамдары 1994-жылга туура келет. КР өкмөтүнүн 1994-жылдын 19-июлундагы № 505 токтомунун негизинде  Ош Техногиялык техникуму И.Раззаков атындагы «Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи» болуп өзгөрүлдү. 1997-жылы 31-мартта Кыргыз Республикасынын президентинин чечиминин негизинде Кыргыз-Өзбек Университети деп аталган. «Дене тарбия» кафедрасы студенттердин ден –соолугун чыңдоого, спорттук чеберчилигин жогорулатууга багытталып түзүлгөн жана өз ишмердүүлүгүн 2 спорттун чеберлери жана 3 белгилүү окутуучулар менен баштаган.

1997-1998 окуу жылында алгачкылардан болуп  «Дене тарбия» кафедрасы башчылыгына   Б. Э. Дуйшеев дайындалган,   окутуучулар А. С. Сайназаров, К. Ж. Жээналиев, М. Р. Рысалиев, Б. Т. Асанбеков, Ю. М. Махмудов., Г.С Нусупбаева жана лаборант А. Т. Ботобековалар эмгектенишкен. Ушул эле окуу жылында  «Достук» спорт клубу түзүлүп ага төрага болуп  К. Ж. Жээналиев дайындалып ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн.

2006-жылы К-ӨУнин ректорунун буйругунун негизинде «Аскерге чейинки дене даярдык» жана «Дене тарбия» бөлүмү болуп бөлөндү. Бөлүм башчысы болуп И. С. Узакбаев дайындалды. «Аскерге чейинки дене даярдык» (кафедра башчысы ага окутуучу Г. С. Нусупбаева) жана «Дене тарбия» (кафедра башчысыага окутуучу Б. Э. Дүйшеев) кафедралары болуп бөлүндү.

«Достук» спорт клубунун төрайымы  болуп Г. С. Нусупбаева жетектеген.

2009-2010-окуу жылында «Аскерге чейинки даярдык» жана «Дене тарбия жана ден соолук» кафедралары биригип «Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия» кафедрасы түзүлүп ага кафедра башчысы болуп п.и.к. Б. Э. Дуйшеев жетектеген.

2012-2013-окуу жылынын 2-жарым жылдыгында кафедранын башчысы болуп А.О. Жоробеков иштеди.

«Достук» спорт клубунун төрагасы болуп К. К. Баймуратов жетектеген.

2013-2014-окуу жылында кафедра башчысы болуп  п.и.к. И. С. Узакбаев  жетектеген.

2013-2014-окуу жылына «Достук» спорт клубунун төрагасы болуп

К. К.  Каимов иштеди.

2015-2016-окуу жылынан баштап  «Аскерге чейинки даярдык жана дене тарбия»  кафедрасынын  кафедра  башчысы болуп К. К. Баймуратов эмгектенди.

2018-2019-окуу жылынан баштап кафедранын башчысы болуп п.и.к., доцент Т. С. Разыков дайындалды.

2019-2020-окуу жылында «АЧДТУ» кафедрасы ректордун буйругуна ылайык бүтүрүүчү жана тейлөөчү болуп бөлүнүп,бүтүрүүчү кафедранын аталышы «Дене тарбиянын теориясы жана методикасы» кафедрасы болуп түзүлүп, курамы төмөндөгүчө – п.и.д.,профессор Х.П.Анаркулов, п.и.к., доцент И.С.Узакбаев ,улук окутуучулар:  Г. С. Нусупбаева,  А.О.Жоробеков, А.С.Абдиев, Н.К.Матазимов. Дарыбек уулу Д. Окутуучулар: К.Ч.Мамышов, У.Ы.Ажибеков,  Х.Н.Абдурахманов, Амит уулу М,   жана лаборант К.А.Алимжанова,ага лаборант Маратбек уулу Х эмгектенишет.

2018-2019-окуу жылынан баштап кафедранын башчысы болуп п.и.к., доцент Т.С.Разыков дайындалды.

2019-2020-окуу жылында «АЧДТУ» кафедрасы ректордун буйругуна ылайык бүтүрүүчү жана тейлөөчү болуп бөлүнүп.Бүтүрүүчү кафедранын аталышы «Дене тарбиянын теориясы жана методикасы» кафедрасы болуп түзүлүп, курамы төмөндөгүчө – П.и.д.,профессор Х.П.Анаркулов, п.и.к., доцент И.С.Узакбаев ,улук окутуучулар:  Г. С. Нусупбаева,  А.О.Жоробеков, А.С.Абдиев, Н.К.Матазимов. Дарыбек уулу Д. Окутуучулар: К.Ч.Мамышов, У.Ы.Ажибеков,  Х.Н.Абдурахманов, Амит уулу М,   жана лаборант К.А.Алимжанова,ага лаборант Маратбек уулу Х эмгектенишет.

 

2021-22-окуу жылында кафедранын тынымсыз эмгектенүүсүнүн натыйжасында эл аралык көз карандысыз аккредитация жана рейтинг агенттиги( НААР) окуу жайлардын арасында 532000-Дене тарбия багыты боюнча бакалаврият билим берүү программаларынын арасында үчүнчү орунду ээлеп,сертификат менен сыйланды.

 

 

 

История кафедры.

Первые этапы становления кафедры относятся к 1994 году. На основании постановления правительства КР от 19 июля 1994 года № 505 Ошский технологический техникум им.И.Преобразован в «кыргызско-узбекский высокотехнологичный колледж» имени Раззакова. 31 марта 1997 года на основании решения президента Кыргызской Республики переименован в кыргызско-узбекский университет. Кафедра “физическое воспитание” создана для укрепления здоровья студентов, повышения спортивного мастерства и начала свою деятельность с 2 мастеров спорта и 3 известных преподавателей.

В 1997-1998 учебном году одним из первых стал заведовать кафедрой «физическая культура». Э. Рукоположен во иеродиакона, рукоположен во иеромонаха. С. Сайназаров,К. Ж. Жээналиев,М. Р. Рысалиев, Б. Т. Асанбеков, Ю. М. Махмудовым., Гл.С. Нусупбаева и лаборанта А. Т. Ботобековы работали. В этом же учебном году был создан спортивный клуб» Дружба”, председателем которого стал К. Ж. Был назначен жэналиев.

В 2006 году на основании приказа ректора к-Ун был разделен на отделы «довоенная физическая подготовка» и «физическое воспитание». Заведующим отделом является и. С. Узакбаев назначен. » Довоенная физическая подготовка ” (заведующий кафедрой-преподаватель г. С. Нусупбаева) и» физкультура ” (зав.кафедрой преподаватель Б. Э. Дуйшеев) были разделены на кафедры.

Председателем спортивного клуба» Достук ” является г. С. Нусупбаева.

В 2009-2010 учебном году кафедры» довоенная подготовка «и» физическая культура и здоровье «были объединены в кафедру» довоенная подготовка и физическое воспитание”, заведующим которой стал П.И.к. Б. Э. Возглавлял Дуйшеев.

 

Во 2-й половине 2012-2013 учебного года заведующим кафедрой был А.О. Жоробеков работал.

Был председателем спортивного клуба» Дружба”. К. Баймуратова.

В 2013-2014 учебном году заведующим кафедрой был п.И.к. И. С. Возглавляет Узакбаев.

 

В 2013-2014 учебном году был председателем спортивного клуба» Дружба”

К. К. Каримов работал.

С 2015-2016 учебного года является заведующим кафедрой «довоенная подготовка и физическое воспитание». К. Баймуратов трудился.

С 2018-2019 учебного года заведующим кафедрой является п.И.к., доцент т. С. Разыков был назначен.

 

В 2019-2020 учебном году кафедра» АЧДТУ «в соответствии с приказом ректора была разделена на выпускающую и обслуживающую,а наименование выпускающей кафедры было изменено на кафедру» теория и методика физического воспитания”, состав которой следующий – п.И.д., профессор Х.П.Анаркулов,п.И.к., доцент и.С.Узакбаев, старшие преподаватели: г. С. Нусупбаева,А.О.Жоробеков,А.С.Абдиев, Н.К.Матазимов. Дарыбек уулу Д. Преподаватели: К.Ч.Мамышев, Н.Д.Ажибеков, Х.Н.Абдурахманов, Амит уулу м, и лаборант к.А.Алимжанова, к нему присоединился лаборант Маратбек уулу Хусаинов.

 

С 2018-2019 учебного года заведующим кафедрой является п.И.к., доцент т.С.Разыков был назначен.

В 2019-2020 учебном году кафедра «АЧДТУ» была разделена на выпускающую и обслуживающую в соответствии с приказом ректора.Наименование выпускающей кафедры – кафедра “теория и методика физического воспитания”, состав-п.И.д., профессор Х.П.Анаркулов,п.И.к., доцент и.С.Узакбаев, старшие преподаватели: г. С. Нусупбаева,А.О.Жоробеков,А.С.Абдиев, Н.К.Матазимов. Дарыбек уулу Д. Преподаватели: К.Ч.Мамышев, Н.Д.Ажибеков, Х.Н.Абдурахманов, Амит уулу м, и лаборант к.А.Алимжанова, к нему присоединился лаборант Маратбек уулу Хусаинов.

 

В 2021-22 учебном году в результате неустанной работы кафедры международное независимое агентство по аккредитации и рейтингу( НААР) заняло среди учебных заведений 532000-е место среди образовательных программ бакалавриата по направлению физкультуры и было награждено сертификатом.